ALGEMENE VOORWAARDEN

Een ieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de website van Poeple4Music gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal People4Music met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Je gegevens worden enkel gebruikt, mits door jou op de daarvoor bestemde plekken aangegeven.

ALGEMEEN

People4Music streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op de website wordt gepubliceerd, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan People4Music niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. People4Music aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan People4Music niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of programma’s. Wel stelt People4Music het bijzonder op prijs als zulke onjuistheden worden gemeld via het e-mailadres info@people4music.com

REACTIES BEZOEKERS

Reacties zijn welkom, mits ze redelijk, inhoudelijk bij het bericht passen en zo foutloos mogelijk geschreven zijn. Posts van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden verwijderd. Dat geldt tevens voor reacties die bij herhaling vervelend zijn. Eenmaal je punt gemaakt is klaar. Kritiek mag, mits gefundeerd en niet met opzet kwetsend.
Verder is het niet toegestaan om spam te faciliteren of te verspreiden, inbreuk te maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

LINKS EN VERWIJZINGEN NAAR ANDERE SITES

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. People4Music is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

DONATIES AAN PEOPLE4MUSIC

De donaties die gedaan worden, gaan (na aftrek van kosten) volledig naar het fonds Poeple4Music.

MISSION STATEMENT

Missie:
Een fonds dat live-muziek-evenementen financieel gaat ondersteunen.

Visie:

Live-muziek-evenementen zijn het kloppend hart van de live-muziek-industrie.
Het product waar een hele keten van afhankelijk is.
Een keten die bestaat uit artiesten, AV bedrijven, boekers, management, podiumleveranciers, beveiliging, horeca etc.

De stichting People4music wil bestaande en nieuwe live-muziek-evenementen financieel ondersteunen

Met als doel een (nog) gezonder klimaat te creëren voor live-muziek-evenementen wat resulteert in een (nog) gezondere live-muziek-industrie

Doelstellingen:

  • De stichting heeft tot doel de urgentie/noodzaak van (live)muziek evenementen in de breedste zin des woords te stimuleren en te presenteren voor een groot publiek.
  • De stichting heeft tot doel het inzamelen van geld middels allerhande initiatieven en acties

PRIVACY STATEMENT

People4Music hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

BIJDRAGE DEELNEMERS/GEBRUIKERS

Ten aanzien van bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage te beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op die bijdrage en vrijwaart People4Music voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar hun content en vrijwaart Poeple4Music voor claims.
De gebruiker verleent Poeple4Music door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satellietzenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

DOEL VAN VERWERKING

Voor het ontvangen van nieuwsbrieven gerelateerd aan aanbodkanalen van Poeple4Music en voor het participeren aan sommige onderdelen van de site is de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in).

De nieuwsbrieven kunnen, naast de door u gevraagde informatie, incidenteel informatie over andere (internet)activiteiten bevatten.

KLIKGEDRAG EN COOKIES

Naast door jezelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites.